Van ROEPING tot ZENDING.

Wanneer gaat iemand in gesprek met een zendingsorganisatie?
Sommige mensen hebben al sinds hun jeugd een verlangen om de zending in te gaan, bij anderen groeit dit verlangen later in hun leven. Zij ervaren een ‘heilige onrust’. Wanneer mensen contact opnemen om over dit verlangen in gesprek te gaan, is er meestal een heel proces aan vooraf gegaan. Het is boeiend om te horen op hoeveel verschillende manieren God mensen in beweging zet.

In gesprek gaan heeft ook een meer praktische reden. Er zijn verschillende zendingsorganisaties in Nederland die allemaal een eigen insteek hebben. Voor geïnteresseerden is het belangrijk om te ontdekken bij welke organisatie ze passen qua identiteit, visie, geografische focus en werkzaamheden.

Hoe verloopt het proces tot aan de uitzending?
Tussen de eerste kennismaking tot uitzending naar het veld ligt een heel traject. Het is van belang dat een zorgvuldige screening plaatsvindt, zowel voor de zendingsorganisatie, als voor de toekomstige zendingswerker, als voor de mensen waar een zendeling naar toe wordt gezonden.

Als geïnteresseerden zich melden, wordt een motivatiebrief en een CV gevraagd waarna het eerste oriënterend gesprek volgt. OMF vindt het belangrijk om hierin een open en luisterende houding te hebben, mogelijkheden binnen OMF te onderzoeken en samen met de geïnteresseerden voor dit proces te bidden. Ook is het belangrijk dat zij vanaf het begin de kerkelijke gemeente bij hun roeping betrekken.

Hierna wordt de geïnteresseerde gevraagd aanmeldingsformulieren in te vullen en is er gelegenheid te onderzoeken welke mogelijkheden voor zendingswerk bestaan op de verschillende velden. Als OMF en geïnteresseerde(n) aangeven met elkaar verder te willen, start de procedure als kandidaat en volgen o.a. een psychologische test en een medisch onderzoek. Ook wordt een begroting opgesteld, wordt contact met de uitzendende gemeente gezocht en begint men met het vormen van een ThuisFrontTeam (TFT). Met de vorming van het TFT kan ook een begin gemaakt worden met het geven van informatie naar de achterban. Dit zijn mensen die meelevend, biddend en ondersteunend betrokken willen zijn bij het zendingswerk van de kandidaten. De eerste informatieavond in de gemeente kan gehouden worden, de eerste nieuwsbrief kan verzonden worden, etc.

Voor kandidaten die voor lange termijn – dat is langer dan 3 jaar – worden uitgezonden is het van belang om minimaal een jaar een zendingsopleiding te volgen op een Bijbelschool. Ook volgen kandidaten verschillende cursussen binnen OMF International om deel te kunnen worden van de wereldwijde Fellowship van OMF.

Als duidelijk is wat het toekomstige werkveld van de kandidaat gaat worden, wordt dit gecommuniceerd naar de achterban, en mobiliseert de kandidaat-zendeling ook een groep gebedspartners. Wanneer de toezeggingen voor financiële ondersteuning minimaal 90% bedragen, mag de vliegticket geboekt worden en kan de uitzenddienst gepland worden.

Wanneer de zendingswerker naar het veld is vertrokken, begint daar de taal- en cultuurstudie.

Waarom hebben zendingswerkers gebedspartners?
OMF hecht grote waarde aan gebed. We willen het werk niet in eigen kracht doen, maar ons laten leiden door Gods Geest en alles van God verwachten. Zending is daarnaast geen eenmanszaak; iedere christen wordt opgeroepen om deel te nemen in Gods missie. In de Bijbel vinden we voorbeelden van mensen die samen in de strijd stonden. Een mooi voorbeeld is Mozes op de berg, ondersteund door Aäron en Hur, terwijl Jozua in het dal streed tegen Amelek.

Wat betekent OMF voor kandidaat-zendelingen?
Kandidaat-zendelingen worden zorgvuldig begeleid in het proces van voorbereiding voor uitzending. OMF loopt stap voor stap met hen op en zoekt samen met de kandidaat-zendelingen naar de plek waar zij God kunnen dienen met hun talenten.

Waarom zendt OMF mensen naar Oost-Azië en niet naar andere werelddelen?
Dit gaat terug op meer dan 150 jaar geleden toen Hudson Taylor de China Inland Mission oprichtte en naar China vertrok om daar het Evangelie bekend te maken. Daarna breidde het werkgebied zich uit naar andere landen in Oost-Azië. In Oost-Azië zijn nog honderden onbereikte bevolkingsgroepen. Daarom richt OMF zich op deze ‘Task Unfinished’.

Start typing and press Enter to search