Ga jij?

Roeping is een beladen term onder christenen. Het is vaak een bron van onzekerheid. Je wilt God dienen en bent daarom misschien bang om verkeerde keuzes te maken. Of je vindt het moeilijk om in geloof te leven. Vanuit de ervaring als zendingswerker in het buitenland en nu als mentor voor (aanstaande) zendingswerkers geeft Maarten Kommers graag iets door van wat hij hierover heeft mogen leren.

Roeping of zelfontplooiing?
Roeping impliceert een interventie van buiten. Het komt niet uit mijzelf, het is niet van mijzelf. Er is iets wat boven mij uitstijgt en wat groter is dan ik. Er is iets of iemand waar ik me aan onderwerp. Ik word in de dienst gesteld van een ander, voor de ander. Het gaat bij roeping niet om zelfontplooiing. Zelfontplooiing is gericht op vervulling van eigen behoeften en verlangens en is hét handelsmerk van deze tijd. Roeping vanuit christelijk perspectief maakt korte metten met deze zelfbeschikking. Er wordt van buitenaf een claim op mijn leven en mijn levensvervulling gelegd. En dat vind ik lastig. Want ik houd graag zelf de regie. Deze neiging tot controle is één van de belangrijkste redenen waarom er zoveel onrust en spanning op het begrip ‘roeping’ staat. Zelf de regie willen houden leidt namelijk tot het hardnekkige idee dat roeping primair te maken heeft met wat ik moet doen en welke specifieke taak of beroep ik op me moet nemen. Maar ik sla dan echt een belangrijke stap over. Roeping begint niet met wat ik voor God moet doen. De Bijbel leert ons iets anders. In de Bijbel word ik primair aangesproken op wie ik ben zonder Jezus en wie ik mag zijn met Hem, tot eer van God.

Je bént geroepen
De Bijbel is erg duidelijk over de vraag of je geroepen bent. Als christen ben je een tastbaar en zichtbaar resultaat van een interventie, een roeping van God. Je bent geroepen uit het duister om te leven in Zijn heerlijk licht (1 Petrus 2:9). Je bent geroepen tot een nieuwe relatie en een nieuwe levenshouding, waarin je Jezus (leert) kennen en (leert) liefhebben. Jezus roept Petrus en Andreas om leerling te worden (Mattheus 4:19). Later spreekt Paulus over het geadopteerd worden als kind van God. Dit heeft met identiteit en met relatie te maken. Als Jezus na Zijn opstanding de discipelen weer ontmoet vraagt Hij niet aan Petrus: ‘wat heb je gedaan?’ of ‘wat ga je nu doen?’, maar ‘heb je me lief?’ Als Petrus dit begrijpt kan hij pas echt aan zijn levenstaak gaan beginnen. Zijn roeping begint ten diepste hier, en niet aan het meer toen hij zijn netten achter zich liet. De roeping van God voor je leven is primair de uitnodiging om Hem lief te hebben en te eren en je door Hem lief te laten hebben. Om aan Zijn voeten te verkeren (Lukas 10:42) en van Hem en zijn aanwezigheid te leren en te genieten. En vanuit deze basis, je eerste roeping, ontvang je vervolgens veel vrijheid om vanuit dankbaarheid dingen te gaan doen mét God: schapen weiden, mensen bij Jezus brengen, zorgen voor de zieken. Vanuit deze basis maak je niet zo snel een verkeerde keuze. Want je bent immers al op de plek waar God je wil hebben: bij Hemzelf. Als je daar bent, zal je merken dat je meer opmerkzaam bent voor een specifieke taak waar God je toe roept, oftewel wat je tweede roeping is.

Je tweede roeping
De tweede roeping en is vaak meer praktisch van aard. Vanuit je liefde voor, je relatie met en je identiteit in God, wil je Hem en je naaste graag dienen. Dit kan veel verschillende vormen aannemen: verpleging, medisch werk, ICT, onderwijs, onderzoek, zorg voor de kinderen, techniek…

OMF ervaart het als haar roeping christenen aan te moedigen hun leven in het licht te zien van wie God is en wat Zijn doel is met de wereld. We geloven dat dit ook gevolgen heeft voor de belangrijke keuzes die je maakt. De belofte die we doen aan mensen die op onze weg komen in kerken, aan de stand op een conferentie of op kantoor is dat je leert ontdekken hoe de eer van God en jouw leven alles met elkaar te maken hebben. Als je leeft in en vanuit je eerste roeping, kan het niet anders of je ogen gaan open voor de nood om je heen. Je gaat leren kijken hoe God naar de wereld kijkt. Je krijgt oog voor de geestelijke en materiële nood en de gevolgen van het kwaad. En dan kan het niet anders dan dat je in beweging komt. Jezus volgen is niet vrijblijvend. Jezus volgen betekent ook Hem volgen in Zijn weg van onvoorwaardelijke dienstbaarheid. En dat gaat je veel kosten op het gebied van aanzien, geld, privacy, zekerheid. Jezus volgen betekent ook dat je soms op plekken komt waar je jezelf niet zag zitten. Het betekent ook: leven in geloof. De volgende trede nemen, zonder de hele trap te zien (M.L. King).

Bij veel aanstaande zendingswerkers is er al langere tijd sprake van een innerlijke onrust. Vaak begon dit al op jonge leeftijd. Het verhaal van een zendingswerker tijdens een dienst kan men zich vaak nog herinneren. Na de studie is er een baan, komt er soms een gezin, wordt er een huis gekocht. In een heel aantal gevallen dooft de belangstelling voor zendingswerk uit. Maar bij diegenen die de stap zetten om te bellen naar ons kantoor en een oriënterend gesprek willen aangaan, is het onrustig gebleven. Ik geloof dat deze onrust bij deze mensen voelbaar bleef omdat men er voor koos om de optie van zendingswerk altijd open te houden. Heel vaak overwegen christenen niet eens de optie dat God een taak in het zendingswerk voor hen kan hebben. En dan zal God je hart ook niet onrustig maken / houden. Hij dringt zich niet op. Maar andersom werkt het ook: als je onrust toelaat, en God hierin de ruimte geeft, zal dit alleen maar sterker worden.

Een uniek proces
Elk echtpaar, elke persoon is uniek en Gods weg met ieder mens is uniek. Daarom investeren we bij OMF veel tijd in het proces dat kan leiden tot een uitzending. Daarbij zeggen we ook dat dit primair een proces is dat de kandidaat zendingswerker met God doorloopt en ‘uitvecht’. Als organisatie past ons bescheidenheid. We bewaren gepaste afstand als het gaat om de weg die God met mensen gaat. Het gaat niet om OMF en om meer zendingswerkers, maar om God die aan het werk is en mensen daarvoor inschakelt. We ervaren het als een voorecht als we het vertrouwen krijgen van mensen om een tijdje met hen mee te lopen in hun weg met God en hun zoektocht naar een plek op het zendingsveld. We gaan dit proces altijd heel open in. Als we besluiten om samen op weg te gaan, spreken we af dat dit niet persé betekent dat het ook tot een uitzending komt. We gaan samen stap voor stap ontdekken of er deuren opengaan. We willen daarin samen naar God luisteren. Zijn weg is leidend, niet onze plannen of de nood die we zien in Oost-Azië.

We doen in dit proces handreikingen die helpen om keuzes te kunnen maken. We realiseren ons dat God op bijzondere manieren kán spreken. Denk aan een droom, een specifieke Bijbeltekst, enzovoort. Maar we geloven ook dat dit niet de ‘normale’ weg is. Gewoonlijk werkt God anders. Nicky Gumble (oprichter van de Alpha Cursus) geeft ons daarin een praktische handreiking:

  • Common sense – wat zegt je gezonde verstand?
  • Compelling spirit – is er een dringende overtuiging, een sterk innerlijk verlangen?
  • Circumstances – zijn de omstandigheden geschikt? Is er gelegenheid? Capaciteit?
  • Counsel of the saints – wat zeggen wijze christenen in je omgeving?
  • Convincing Scripture – bevestigt God, spreekt God door Zijn woord?

Als God de kandidaat zendeling bevestigt in deze specifieke roeping voor cross culturele zending, ondersteunt OMF met allerlei voorbereidingen die uiteindelijk leiden tot een uitzending naar Oost-Azië. We vinden het erg belangrijk dat deze specifieke roeping echt bevestigd wordt. Hier praten we veel over met de kandidaat zendingswerker. Een bevestiging ervaren over deze roeping is belangrijk om het vol te kunnen houden op het zendingsveld. Als het moeilijk wordt, en het zal moeilijk worden, dan zal je kunnen terugvallen op de bevestiging en belofte die God je gaf.

Het juiste perspectief
In de zoektocht naar je tweede, specifieke roeping is het belangrijk om vanuit het juiste perspectief naar de toekomst te kijken. En dat is het perspectief van God. Waar is Hij mee bezig in deze wereld? Wat is Zijn plan met deze wereld? Dit helpt enorm om een keuze te kunnen maken. De geschiedenis van Elia (1 Koningen 19) laat dit treffend zien. We zien Elia zitten onder de struik: uitgeblust en gedemotiveerd, zijn blik naar beneden. Hij ziet alleen het stukje weg vlak voor zich. Hij is het zicht op de weg, Gods grote plan, kwijt. Hij kan en wil niet meer verder en zijn focus is weg. Dit verandert compleet als hij aankomt bij de berg Horeb (plek van ontmoeting met God). Door te komen en te zijn in de aanwezig van God krijgt Elia weer zicht op het grote plan van God en wat hij daarin als zijn specifieke taak kan doen. Hij vraagt er niet eens om. Het gebeurt. Omdat hij weer teruggaat naar zijn eerste roeping, krijgt hij weer zicht op zijn tweede roeping, zijn specifieke taak.

OMF
Het verlangen van OMF is dat God gekend en aanbeden wordt onder elke taal- en bevolkingsgroep in Oost-Azië. Er zijn nog honderden bevolkingsgroepen (samen meer dan 670 miljoen mensen) die de naam van Christus niet gehoord hebben. OMF nodigt christenen uit om in beweging te komen en mee te doen in missie van God om verzoening en herstel te brengen op de talloze plekken in Oost-Azië waar het geestelijk donker is en mensen in bijzonder moeilijke omstandigheden leven. Een onmogelijk taak? De oprichter van OMF, Hudson Taylor (arts-zendeling) zegt het zo: “There are three stages to every great work of God; first it is impossible, then it is difficult, then it is done.”. Het is Gods werk, Hij nodigt ons uit om het mogelijke te doen. Dan zorgt hij voor het onmogelijke.

Kijk voor meer specifieke mogelijkheden op deze pagina.

Maarten en Arine Kommers hebben acht jaar als zendingswerker gediend in Peru. Op dit moment geven zij leiding aan het Nederlandse kantoor van OMF International. Naast het aansturen van de organisatie en het in beweging brengen van christenen voor Gods wereldwijde missie, begeleiden zij 50 zendingswerkers en hun gezinnen in Oost-Azië en zijn ze nauw betrokken bij het coachen en trainen van nieuwe zendingswerkers.

Start typing and press Enter to search