Motivatie

Als we het leven van Hudson Taylor bekijken, komt de vraag over de motivatie van deze man dwingend naar boven. Wat heeft deze man bezield om alles op het altaar te leggen? Er zijn dan twee redenen aan te wijzen.

De eerste is zijn diep inzicht in de nood van China. Zeer gedetailleerd kende hij dit land en al de nood die de bevolking moest doorstaan. Maar die nood was niet alleen materieel maar vooral geestelijk. Hudson Taylor geloofde onvoorwaardelijk in Gods Woord. Hij had een intense bewogenheid voor de ziel van de mens. Hij geloofde in het eeuwige leven dat komt na de dood. Hij geloofde dat alleen Christus door Zijn offer de mens kan redden van het eeuwige verderf. Hij schreef: “Elke dag gaan er drieëndertig duizend, elke maand een miljoen onderdanen van de Chinese Keizer de eeuwigheid in, zonder ooit het evangelie gehoord te hebben. Ze zullen voor eeuwig sterven of eeuwig leven hebben. Hij geloofde ook dat de gelovigen verantwoordelijk waren om aan deze nood iets te doen. Centraal stond de tekst uit spreuken: Red hen, die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen, die ter slachting wankelen (Spr.24:11). Alleen wanneer de nood voor de eeuwige toestand van de ziel van een mens groter is dan het verlangen naar het eigen comfort, dan alleen zullen we de wereld bereiken. Zending kost alles en alleen wanneer de last voor zielen ons hart bezwaard, zullen we alles opgeven.

Er is een tweede reden die Hudson Taylor aanzette om alles te geven en dat was Gods heerlijkheid. Allereerst de heerlijkheid van Christus die aan het kruis  de prijs betaalde voor al die miljoenen. Die liefde is zo groot dat elke inspanning van de mens er bij in het niet valt. Hij heeft ook gezien hoe God in de moeilijkste omstandigheden nabij was. Hij heeft op gebed, God zien werken om de storm te bedwingen en de moordlust van mensen om te buigen tot vredelievendheid.  Menselijke gedachten en overwegingen hadden geen impact op hem. Hij had God zien werken. Hudson Taylor wist dat God betrouwbaar was. Hij had alleen op God vertrouwd en deze heeft hem altijd uit zijn nood  gered. Hudson Taylor heeft Gods hart horen kloppen voor de mensen. Hij is geroepen om dat hart bekend te maken. Hij was een schuldenaar van de heidenen (Rom.1:14).

Deze twee, de nood van de menselijke ziel en de grootsheid van Gods liefde motiveerde hem. Tijdens het schrijven van het boek over China “hoorde hij het zuchten van God”. Het vuur van Gods Geest brandde in hem en de nood van China overweldigde hem. Tegelijk groeide het diepe geloof dat God grote dingen zou gaan doen.

Wat heeft Hudson Taylor ons veel te vertellen. Velen in onze evangelische beweging geloven niet meer in een eeuwige verlorenheid. En als ze er in geloven spreken ze er niet meer over. Men spreekt over het gevolg van Gods genade en dat is heerlijk maar het is pas groots als we beseffen dat we gered zijn uit de eeuwige verlorenheid. De grote zendingsman Oswald J. Smith een prediker uit Canada schreef: “De voornaamste taak van de kerk is de evangelisatie van de wereld”. Zijn motief was de verlorenheid van zielen. De kerk moet mensen afzonderen en geld bijeenhalen voor het bereiken van de mensen in de wereld met het evangelie van Christus. De maatschappelijke druk, die ontstaat door extremisme, maken ons bang om het evangelie voluit te prediken. De gedachte dat alle godsdiensten goed zijn of goede dingen brengen, leggen ons lam. Het kan zo zijn maar Christus is de enige die kan redden voor de eeuwigheid. Niemand heeft het offer gebracht dan Hij alleen. Laten we in de kracht van God verder gaan en leren van Hudson Taylor.

Start typing and press Enter to search