We weten dat God de Almachtige eeuwig is. Hij heeft noch een begin noch een eind. Zijn eeuwig voornemen is nooit veranderd, ook niet na de zondeval. Het werk om daar te komen is wel veranderd. Daarvoor heeft God Zijn eeuwige Zoon naar de aarde gezonden om voor ons te sterven. Ook heeft God mensen ingeschakeld om Zijn werk over de wereld te verbreiden. Veel mensen verkwisten hun leven met tijdelijke zaken en dragen geen vrucht. Anderen sluiten voortdurend compromissen. Niemand ontkomt er aan een kind van zijn tijd te zijn met de invloeden van zijn tijd. Daardoor wordt Gods werk steeds weer gestagneerd door menselijke overwegingen. Zo zijn er veel mensen die hun primaire taak, om te zorgen voor het gezin en de kinderen niet al te serieus nemen. Anderen zijn toegewijd en dienen de Here in een lokale kerk. Sommigen zijn bekend in het dorp of in de provincie waar men werkt. Wij kennen ook allemaal mensen die landelijk door God gebruikt worden om Zijn heerlijkheid uit te dragen. Veel minder mensen zijn wereldwijd bekend en dragen voor Hem vrucht in andere landen en onder andere volken. Maar gelukkig zijn er mannen en vrouwen Gods die miljoenen hebben aangesproken.

De meeste van ons zijn bekend in hun generatie. Anderen worden herinnerd door de generatie na hen. Slechts heel weinigen overstijgen de eeuwen en zijn een blijvende bron van vreugde en inspiratie voor de generaties na hen. We kennen allemaal mannen als Augustinus en Luther en Calvijn en dichterbij Spurgeon Wesley en Whitefield enz.. . Hudson Taylor, de oprichter van wat nu de OMF heet, is zo’n man die wereldwijd is gekend en die de eeuwen overstijgt. Nog steeds “kijkt hij over de schouders van het hele OMF gebeuren”. Hij is een man Gods die je naar adem doet happen. Zijn bewogenheid maakte hem tot een niet te stoppen man met een enorme last op zijn hart voor het gigantische land China. We willen in enkele artikelen proberen iets door te dringen in het geheim van deze man. Hijzelf heeft een indrukwekkende ontdekking gedaan die zijn leven veranderde. Toen Jezus sprak: “Ik ben de ware Wijnstok en gij zijt de ranken” (Joh.15:1) had hij aanvankelijk niet ingezien dat de Wijnstok niet alleen uit de stam maar juist uit de “stam en de ranken” samen bestond. De Wijnstok is het geheel. De ranken zijn dus ook de Wijnstok. Deze ontdekking bewerkte dat hij zich totaal overgaf om vrucht te dragen voor de Landman. Als deel van het Lichaam van Christus ontdekte Hij de kracht van Christus. Op een indrukwekkende wijze heeft hij vanuit die kracht geleefd en gewerkt.

De Here Jezus heeft alles volbracht aan het kruis. Niets kunnen wij daar aan toevoegen: “Het is volbracht”. Toch zegt de apostel: “Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente” (Col.1:24). Bij het lezen van deze tekst, zouden we kunnen denken dat Christus werk niet voldoende was. Maar dat is geenszins het geval. De verkondiging van het evangelie wereldwijd is een taak van de gemeente en dat zal lijden met zich meebrengen. Hudson Taylor heeft dat ontdekt en heeft dit op indrukwekkende wijze gedaan. Het feit dat Hudson Taylor nog steeds een bron van zegen is, komt doordat hij de heerlijkheid van Christus zo dicht heeft genaderd. Alleen Christus is eeuwig en alleen wat Hij bewerkt, zal altijd blijven bestaan. Het heeft Hudson Taylor letterlijk alles gekost om die diepte te mogen ervaren. Zoals de tekst zegt, heeft hij geleden om onzentwil. Hij heeft geleden zodat wij nu nog bemoedigd worden door zijn enorme toewijding. Nu na 150 jaar is de OMF nog steeds gericht op die zelfde Bron en tracht ze nog steeds die diepte te ervaren die Hudson Taylor had bereikt.

Start typing and press Enter to search