De eer van God in de boodschap van Zijn verlossing.

Als wij het evangelie aan iemand brengen, leggen wij gewoonlijk de nadruk op Gods liefde voor de mensheid, die Hem ertoe bracht Zijn Zoon naar de wereld te zenden als offer voor onze zonde. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…Johannes 3:16. Als wij het Goede Nieuws doorgeven, is het kruis het symbool van Gods liefde voor de mensheid. Maar al te waar! Echter, in veel culturen wordt de vernedering en het lijden van Christus aan het kruis, helemaal niet ervaren als een daad van liefde. “God zou nooit zijn geliefde boodschapper zo laten lijden, daarvoor houdt Hij te veel van Hem”, wordt gezegd. In veel culturen waarmee wij in aanraking komen, wordt veel meer waarde gehecht aan schande en eer, dan aan liefde, rechtvaardigheid of waarheid, die in de traditionele Westers denkende christenheid veel belangrijker zijn. Wat God heeft gedaan met onze schande (en niet alleen onze zonde) en hoe we daar meer uitleg over kunnen geven, werd reeds door een aantal schrijvers behandeld: (e.g. Bruce Thomas: The Gospel for Shame Cultures: A Paradigm Shift – EMQ July 1994 or guide.gospelcom.net/resources/shame.php; or Roland Muller: Honor and Shame, 2000 or M M C, The Messenger The Message & The Community – Three Critical Issues for the Cross-Cultural Church Planter, 2006; both at www.rmuller.com). In dit artikel willen wij het hebben over “Gods eer en schande”, om het zo maar eens uit te drukken. Kunnen wij het evangelie verkondigen op een manier die de nadruk legt op de EER van God, en zodoende het aannemelijker maken voor onze Aziatische doelgroep? Kunnen wij spreken over het Goede Nieuws van de lijdende Messias, alsof het niet alleen de uitdrukking was van Gods liefde voor de mensheid, maar ook diende tot herstel van Gods eer (als Hij haar ooit had verloren)? Het kruis laat evengoed zien hoeveel waarde God hecht aan Zijn eer in Zijn schepping, en dat Hij bereid is daarvoor een dergelijke prijs te betalen. De theologie gaat ervan uit dat al wat God doet, dient tot Zijn eigen verheerlijking, en toch denken we er meestal niet aan dit in verband te brengen met het kruis, omdat we daarover meestal alleen spreken als over de uitdrukking van Zijn liefde. Het is Gods hoogste doel om Zijn heerlijkheid te openbaren, en de zonde heeft zijn glorie aangetast in de mens, die Hij heeft geschapen naar Zijn beeld. Daarom had Hij een plan om Zijn eer in de mens te herstellen, een plan dat Hij al had gemaakt vóór de wereld werd geschapen, en dat is één van de meest ontzagwekkende uitdrukkingen ooit van het openbaren van Gods heerlijkheid en de bevestiging van Zijn eer. En Zijn heerlijkheid, die tot uitdrukking komt in de mens, wordt het duidelijkst getoond door middel van een liefdesband – daarom heeft Hij ons zo lief, volkomen! Geen enkele andere relatie zou Hem ooit zo verheerlijken. Een zeer goede verwijzing, op theologische basis, om ons te helpen ons daarover een idee te vormen heb ik gevonden in het boek “The Pleasures of God” door John Piper. Als we alleen spreken over Gods liefde die Hij betoond heeft aan het kruis, lijkt het alsof het alleen draait om de mens en hoe waardevol wij zijn in Gods ogen. Het allerbelangrijkste is echter dat Gods heerlijkheid erkend wordt, en dat houdt ook in dat Hij de mens wil verlossen. Als Gods heerlijkheid duidelijk begrepen wordt, zal ook Zijn liefde haar juiste plaats krijgen. Deze twee horen bij elkaar. Hoe gaan we dus te werk als wij het Goede Nieuws willen brengen aan onze doelgroep? Hier enkele ideeën: Eén mogelijkheid zou zijn om te benadrukken dat de mensheid, door te zondigen, Gods heerlijkheid kwijt is geraakt (Romeinen 3:23). Gods heerlijkheid in zijn schepping, vooral in de mens, en het verlies ervan door de zondeval, is een feit dat we uitdrukkelijk kunnen naar voren brengen bij het vertellen van de eerste hoofdstukken van het boek Genesis en de latere bijbelverhalen. Men kan ook spreken over de “losser” – een voorafschaduwing van Christus in het Oude Testament.- hij moest de naam en de eer van de familie hooghouden. In het Oude Testament kan het Hebreeuwse woord voor “losser” kan ook vertaald worden als “wreker” (bloedwraak) omdat hij het recht had om een moord te wreken – een gebruik dat nog steeds in een aantal Aziatische culturen voorkomt. In de gelijkenis van de Verloren Zoon benadrukken we gewoonlijk de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar we moeten ook zien hoe de jongste zoon zich schaamde voor de vader terwijl de oudste de vader eerde om zijn eigen belang. Beiden moesten de liefde van de vader begrijpen en de eigen eer in orde maken bij de vader door zijn liefde te aanvaarden. Ook andere gelijkenissen hebben te maken met de eer en het belang van de verlossing van de mens, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de begraven schat of de verloren penning. Bij ons onderwijs kunnen we gebruik maken van het evangelie van Johannes, waar op verschillende plaatsen de Zoon de Vader verheerlijkt. Het doel van het boek Openbaring is Gods definitieve verheerlijking. In de apologetiek zullen wij er meer moeten de nadruk op leggen dat wij een Almachtige God, die van ons niets nodig heeft, veel meer eren door Zijn genade te aanvaarden, dan door te proberen haar te verdienen door goede werken. Wij eren God veel meer door te erkennen dat wij Zijn hulp nodig hebben, en door Hem te vragen onze nood te lenigen. Op die manier geven wij God de kans om Zijn grootheid te laten zien, veel meer dan wanneer wij zouden proberen Hem te behagen door Hem onze goede werken aan te bieden, en te hopen dat wij, in ruil daarvoor, dan gezegend zullen worden, of de hemel kunnen verdienen. Wat wij vooral moeten naar voren brengen in onze verkondiging, is dat God in Zichzelf volmaakt is. Laat ons onder alle omstandigheden, door onze levenswandel en in onze erediensten, ons gedragen op een manier waaruit blijkt dat wij God eren en Hem respecteren (zodat wij niet over Hem spreken als over ons “maatje” in de hemel). Kijk rond in de cultuur waar u te gast bent naar vergelijkbare gewoonten wat betreft het verdedigen van de eer van een persoon of een familie, en hoever men daarvoor bereid is te gaan. Laat dan zien, ter vergelijking, welke prijs Christus betaalde – iets dat al heel lang geleden gepland was om de nooit eindigende heerlijkheid van God te vrijwaren – en het aandeel dat de mens heeft in dit plan. Het is duidelijk dat we in dit alles Gods eer niet kunnen scheiden van Zijn liefde voor ons. Voor altijd zullen wij Gods heerlijkheid bevestigen door Hem lief te hebben en door Hem geliefd te zijn. Opdat de cultuur waarin wij te gast zijn dit zou kunnen begrijpen, zullen wij misschien moeten beginnen met de waarde die vooral gehecht wordt aan eer, zodat deze mensen daarna de zin en de essentie zullen ontdekken van een intense liefdesrelatie met God. Misschien kent u nog andere manieren om dit door te geven- laten wij die dan aan elkaar laten weten.

Alex TOORMAN

Vertaling vanuit het Engels door: Liliane de Vries

Start typing and press Enter to search